מדיניות פרטיות ואבטחת האתר

בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים אישיים ופרטי ההזמנה (להלן – ה"פרטים"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הלקוח בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או בעיה אחרת, המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הלקוח), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הלקוח, למעט פרטי כרטיס האשראי, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, לשרת עליו מתנהל האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט כדרוש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הלקוח. בתשלומים הנעשים באמצעות חב' PAYPAL , הלקוח ימסור את פרטי כרטיס האשראי ישירות לחברת PAYPAL, מבלי שיעברו דרך החברה בשום שלב של הרכישה. ברכישות באמצעות הטלפון הלקוח ימסור את פרטי כרטיס האשראי לנציג החברה, וזה יזינם ישירות לשרתי חברת הסליקה, מבלי לשמור את הפרטים בידי החברה. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הלקוח (למעט פרטי כרטיס אשראי) לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא.

החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי פעולות באתר דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר וכיו"ב, אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך.